0720 577 756 contact@exfin.ro

REGULAMENT – ROI

Modelul pentru regulamentul de ordine interioara constituie un document eficient in organizarea unei societati. Angajatorul trebuie sa se asigure ca un regulament de ordine interioara ii apara interesele in cazul unor conflicte cu salariatii.

In acelasi timp, un regulament de ordine interioara joaca un rol important si in evitarea unor amenzi din partea inspectorilor de munca in situatia in care sunt depistate nereguli. Aceste nereguli pot fi, asadar, eliminate printr-un regulament de ordine interioara intocmit in conformitate cu legislatia in vigoare.

CAPITOLUL I

Dispozitii Generale

Art.1  Regulamentul de ordine interioara, se aplica tuturor salariatilor indiferent de durata contractului individual de munca, persoanelor care isi desfasoara activitatea pe baza de contract de colaborare sau prestari servicii in baza unor conventii civile, elevilor, studentilor aflati in practica in cadrul societatii.

Art.2   Personalul prevazut la art.1 are obligatia ca, pe perioada detasarii sau delegarii la alte unitati, sa respecte atat prevederile cuprinse in prezentul regulament cat si reglementarile proprii ale unitatilor respective.

Art.3 Prin aplicarea prezentului regulament, salariatii societatii au obligatia sa dovedeasca profesionalism, cinste, ordine si disciplina, sa-si asigure exercitarea corecta a atributiilor stabilite in concordanta cu Regulamentul de organizare si functionare si cu Contractul Colectiv de Munca.

Art.4  Salariatii………………………..au obligatia sa pastreze secretul profesional. Nici un salariat nu are dreptul de a folosi sau dezvalui nici in timpul activitatii, nici dupa incetarea acesteia, fapte sau date care, devenite publice, ar dauna intereselor ori prestigiului …………………………….. .
Salariatii………………………..nu pot uza, in folos personal, de informatiile de serviciu pe care le detin sau de care au luat la cunostinta in orice mod.

Art.5 Salariatii…………………….nu pot detine functii in regiile autonome, societatile comerciale ori in alte unitati cu scop lucrativ, la societati comerciale cu capital privat aflate in concurenta directa cu societatea.

Art.6  Salariatii societatii au obligatia ca in exercitarea atributiilor ce le revin sa se abtina de la exprimarea sau manifestarea convingerilor politice.

Art.7  Regulamentul de ordine interioara cuprinde politica de disciplina si organizarea muncii, igiena si securitatea muncii, obligatiile conducerii, obligatiile si drepturile salariatilor, tinand seama si de urmatoarele reguli:
a)    dreptul de asociere sindicala este garantat salariatilor, in conditiile legii. Cei interesati pot, in mod liber, sa infiinteze organizatii sindicale, sa adere la ele si sa exercite orice mandat in cadrul acestora.
b)    salariatii se pot asocia in organizatii profesionale sau in alte organizatii avand ca scop reprezentarea intereselor proprii, promovarea pregatirii profesionale si protejarea statutului lor.
c)    salariatii isi pot exercita dreptul la greva in conditiile legii.
d)    in cadrul societatii, unde salariatii nu sunt organizati in sindicat salariatii isi pot alege reprezentanti in conditiile legii.
e)    reprezentantii salariatilor participa la stabilirea masurilor privind: conditiile de munca, sanatate si securitatea muncii salariatilor in timpul exercitarii atributiilor lor, buna functionare a societatii.
f)    reprezentantii salariatilor isi dau avizul in toate problemele de natura celor prevazute mai sus precum si in orice alte situatii, la solicitarea conducerii societatii.
g)    avizul reprezentantilor salariatilor are caracter consultativ si este intodeauna dat in scris si motivat.
h)    prezentul regulament poate fi completat prin politici sau norme interne de serviciu.

                                                 CAPITOLUL II

Organizarea muncii

Art.8  Timpul de munca si de odihna

Conform legislatiei in vigoare, durata timpului de munca al fiecarui salariat este de 8 ore efectiv pe zi, respectiv de 40 de ore saptamanal si se realizeaza prin saptamana de lucru de 5 zile.
Programul normal de lucru in zilele de luni pana vineri inclusiv, incepe la ora……… si se termina la ora……… .
Ramanerea in cadrul societatii peste programul normal de lucru, se face numai cu aprobarea conducerii acesteia.
Durata timpului de munca in conditiile deosebite pentru persoanele care isi desfasoara activitatea in astfel de conditii, fara ca aceasta sa duca la o scadere a salariului, se stabileste de conducerea societatii;
Conducerea societatii isi rezerva dreptul, respectand limitele si procedurile impuse de legislatia in vigoare de a modifica programul de lucru in functie de nevoile serviciului.
inainte de inceperea programului de lucru, precum si la sfarsitul orelor de program, salariatii sunt obligati sa semneze condica de prezenta de la compartimentul sau locul de munca unde sunt incadrati.( Conducatorul locului de munca) are obligatia sa vizeze zilnic condica de prezenta, la inceperea si la sfarsitul programului de lucru.
Salariatii care intarzie de la programul de lucru stabilit, trebuie sa raporteze superiorului ierarhic situatia, chiar daca este vorba de un caz de forta majora. in afara cazurilor neprevazute, toate absentele trebuie autorizate in prealabil de superiorul ierarhic. in cazul in care absenta s-a datorat unui motiv independent de vointa celui in cauza ( boala , accident etc.) superiorul ierarhic trebuie informat imediat, acesta fiind cel in masura sa aprecieze, in toate cazurile, daca este necesar sa se ia masuri sau sa se propuna masuri disciplinare.

(Conducatorul locului de munca) raspunde de organizarea si tinerea evidentei proprii privind concediile de odihna, concediile fara plata, zilele libere platite, invoiri de la program si alte aspecte care privesc timpul de munca si odihna al salariatilor.

Art.9. Concediul de odihna, concediul medical si alte concedii

a)    salariatii au dreptul, in conditiile legii, la concediu de odihna, la concedii medicale si la alte concedii.
–    Toti cei mentionati la alin.a) au dreptul, in fiecare an calendaristic, la un concediu de odihna platit, cu o durata minima de zile in raport cu vechimea lor in munca, astfel:
b) Concediul de odihna se efectueaza, de regula, integral sau se poate acorda fractionat daca interesele serviciului o cer sau la solicitarea salariatului daca nu este afectata desfasurarea activitatii, cu conditia ca una dintre fractiuni sa nu fie mai mica de 15 zile lucratoare.
c) in afara concediului de odihna, salariatii au dreptul la zile de concediu platite, in cazul urmatoarelor evenimente familiale deosebite:
–    casatoria salariatului – 5 zile;
–    nasterea sau casatoria unui copil – 3 zile;
–    decesul sotului sau al unei rude de pana la gradul II a salariatului – 3 zile;
Concediul platit se acorda, la cererea salariatului, de conducerea societatii.
d) Salariatul trebuie sa faca dovada prin certificat medical si sa justifice absenta in caz de boala, sau eventual sa anunte probabilitatea absentei pentru cauza de boala.
e) in perioada concediilor medicale, a concediilor de maternitate si a celor pentru cresterea si ingrijirea copiilor, raporturile de munca nu pot inceta si nu pot fi modificate decat din initiativa salariatului.
f) in afara concediului de odihna in raport cu vechimea in munca, persoanele care lucreaza in locuri de munca cu conditii vatamatoare, grele sau periculoase, beneficiaza de concedii suplimentare, aprobate de conducerea societatii in conformitate cu prevederile legale.

Art.10- Concediu fara plata

Personalul are dreptul la concedii fara plata in conditiile legii.
Evidenta concediilor fara plata se va tine de catre compartimentul de resurse umane, care va urmari implicatiile acestora in vechimea in munca.

Art.11.- Ore suplimentare

Prestarea orelor suplimentare, peste durata normala de lucru, se admite numai cu aprobarea societatii.
a)    Pentru orele lucrate peste durata normala a timpului de lucru sau in zilele de sarbatori legale ori declarate zile nelucratoare salariatii au dreptul la recuperare cu timp liber corespunzator in urmatoarele 30 zile sau cu plata unui spor de 75% la salariul de baza.

Art.12.- Delegarea, detasarea

Conditiile in care se efectueaza delegarea salariatilor sunt cele reglementat de Codul Muncii.

                                         CAPITOLUL III

IGIENA SI SECURITATEA

Art.13. Conducerea societatii are obligatia sa asigure conditii normale de lucru, de natura sa le ocroteasca sanatatea si integritatea fizica, dupa cum urmeaza:
Instructiunile prevazute in prezentul Regulament de ordine interioara, impun fiecarei persoane sa vegheze atat la securitatea si sanatatea sa, cat si a celorlalti salariati din societate.
Fumatul in incinta societatii in alt loc decat cel stabilit cu aceasta destinatie este cu desavarsire interzis ca si introducerea sau consumarea bauturilor alcoolice.
in prezenta semnelor evidente de comportament anormal al unei persoane datorita careia aceasta ar putea sa nu mai poata executa sarcinile de serviciu si care poate determina crearea unei situatii periculoase, conducerea compartimentului va dispune un consult medical al salariatului respectiv. Acest consult medical, va avea drept scop, respectand secretul medical, precizarea unui diagnostic, pronuntarea unei atitudini, recomandarea unui tratament medical daca este necesar. in asteptarea unei solutii definitive, persoanei in cauza ii va fi interzis sa-si mai exercite munca.
Salariatii beneficiaza de grupuri sanitare curate si dotate cu materiale de stricta necesitate, in vederea crearii unui confort necesar respectarii intimitatii fiecaruia, precum si pentru preintampinarea imbolnavirilor.
Efectuarea curateniei in birouri, grupuri sanitare, holuri se va face numai cu aparate electrocasnice si materiale speciale. Nerespectarea acestor prevederi sunt considerate abateri disciplinare si vor atrage sanctionarea disciplinara a celor ce se vor face vinovati de incalcarea acestora.

Art.14.- Comportarea in caz de accidente sau incidente la locul de munca

in domeniul protectiei muncii se va actiona astfel:
Toate accidentele survenite in timpul serviciului, mai ales cele cu consecinte grave, vor fi declarate imediat conducerii societatii sau inlocuitorului de drept al acestuia. Aceleasi reguli vor fi respectate si in cazul accidentelor survenite pe traseul domiciliu – loc de munca si invers.
Accidentul care a produs invaliditate, accidentul mortal precum si accidentul colectiv, vor fi comunicate de indata catre conducerea societatii sau alta persoana din conducerea acesteia, Inspectoratele teritoriale de munca, precum si organelor de urmarire penala competente, potrivit legii.

Art.15.- Utilizarea echipamentelor de protectie si de lucru din dotare.

Fiecare persoana este obligata sa-si utilizeze echipamentul tehnic de protectie si de lucru conform cerintelor, fiind interzisa utilizarea acestuia in scopuri personale.
Sunt considerate echipamente tehnice : echipamente de calcul, birotica, autovehicule, aparate, in general, toate materialele incredintate salariatului in vederea executarii atributiilor sale de serviciu.
Este interzisa interventia din proprie initiativa asupra echipamentului tehnic sau de protectie, daca intretinerea acestuia este incredintata unui specialist, salariatul fiind obligat sa apeleze la serviciile acestuia.
Executarea sarcinilor de munca implica intretinerea si curatirea echipamentului tehnic si de lucru, personalul fiind obligat sa-si consacre timpul necesar acestei obligatii, conform cerintelor stabilite prin fisa postului sau ordine specifice.

Art.16.- Dispozitii in caz de pericol

in caz de pericol, ( cutremur, incendiu, etc.) evacuarea personalului unitatii se efectueaza conform Planului de Evacuare stabilit pe baza Normelor de paza contra incendiilor si Planului de Aparare Civila.

Art.17. – Pagube produse sau suferite de salariati

Lucrarile, documentatia de serviciu, tehnica de calcul din dotarea fiecarui compartiment, sunt asigurate prin depunerea acestora in dulapuri, camere prevazute cu sisteme si dispozitive de inchidere.
a) Autoturismele proprietate personala ale personalului vor fi parcate in spatii speciale aprobate. Conducerea societatii nu poarta raspunderea pentru pagubele aduse in parcare, in timpul programului normal de lucru.
b)  in stare de urgenta sau necesitate, mai ales in cazul posibilitatii existentei
in dulapuri a unor produse insalubre sau periculoase, sau cu ocazia unor cazuri de forta majora, conducerea poate dupa ce a informat salariatii respectivi, sa dispuna deschiderea dulapurilor. Deschiderea se va face in prezenta celor interesati. in cazul absentei salariatului sau refuzul lui de a participa la actiune, aceasta se va face in prezenta unui tert angajat.
  CAPITOLUL IV

REGULI DE DISCIPLINA

Art.18. – Recompense

Salariatii in urma realizarii sarcinilor la nivelul standardelor de performanta stabilite prin fisa postului, pot beneficia de recompense potrivit legii.

Art.19. – Abateri disciplinare

incalcarea cu vinovatie de catre salariati, indiferent de functia pe care o ocupa, a obligatiilor de serviciu, inclusiv a regulilor de comportare prevazute in prezentul regulament, constituie abatere disciplinara si se sanctioneaza potrivit legislatiei in vigoare.
Sunt abateri disciplinare:
–    intarzierea sistematica in efectuarea lucrarilor;
–    intarzierea in mod repetat de la ora de incepere a programului de lucru;
–    absente nemotivate de la serviciu;
–    interventiile sau staruintele pentru solutionarea unor cereri in afara cadrului legal;
–    atitudinile ireverentioase in timpul exercitarii atributiilor de serviciu;
–    nerespectarea secretului profesional sau a confidentialitatii lucrarilor care au acest caracter;
–    refuzul nejustificat de a indeplini sarcinile si atributiile prevazute in fisa postului;
–    neglijenta repetata in rezolvarea lucrarilor;
–    manifestari care aduc atingere prestigiului societatii;
–    exprimarea sau desfasurarea, in calitate de salariat ori in timpul programului de lucru, a unor opinii sau activitati publice cu caracter politic;
–    incalcarea prevederilor legale referitoare la concurenta neloiala;
–    parasirea serviciului fara motiv intemeiat si fara a avea in prealabil aprobarea sefului ierarhic;
–    desfasurarea unei activitati personale sau private in timpul orelor de program;
–    solicitarea sau primirea de cadouri in scopul furnizarii unor informatii sau facilitari unor servicii care sa dauneze activitatii societatii;
–    introducerea, distribuirea, facilitarea introducerii sau distribuirii in unitate a bauturilor alcoolice, pentru a fi consumate la locul de munca;
–    intrarea si ramanera in societate sub influenta bauturilor alcoolice;
–    introducerea, posedarea, consumarea, distribuirea sau vinderea de substante / medicamente al caror efect pot produce dereglari comportamentale;
–    intruniri de orice fel care nu privesc activitatea profesionala;
–    desfasurarea activitatilor politice  de orice fel;
–    orice alte fapte interzise de lege;
a)Fumatul in locuri nepermise, intarzierea de la programul de lucru, furtul, violenta fizica, refuzul de a se supune aplicarii politicilor de : securitate si protectie a muncii, interzicere a fumatului, interzicere a consumului de alcool sau de medicamente care pot produce dereglari comportamentale, sunt considerate abateri deosebit de grave si se sanctioneaza conform prezentului regulament prin desfacerea contractului individual de munca.

Art.20. – Sanctiuni disciplinare

Sanctiunile cu caracter disciplinar ce pot fi aplicate sariatilor in caz de abatere disciplinara sunt urmatoarele:
a)    Sanctiunile disciplinare pentru functionarii publici sunt:
–    avertismentul scris;
–    suspendarea contractului individual de munca pentru o perioada ce nu poate depasi 10 zile lucratoare;
–    retrogradarea din functie, cu acordarea salariului functiei in care s-a dispus retrogradarea, pentru o perioada ce nu poate depasi 60 zile;
–    diminuarea drepturilor salariale cu 5-10% pe o perioada de 1-3 luni;
–    desfacerea disciplinara a contractului de munca.

Art.21.- Interzicerea si sanctionarea hartuirii sexuale

Nu se tolereaza in cadrul relatiilor de serviciu manifestari de hartuire sexuala.                                             Sunt considerate hartuiri sexuale, acele gesturi, manifestari, comentarii insinuante, sau propuneri cu aluzii sexuale. Acestea pot crea o stare de stres in cadrul institutiei si pot conduce la degradarea atmosferei de lucru, scaderea productivitatii muncii si a moralului angajatilor. in sensul celor de mai sus, nu este permis angajatilor si clientilor societatii sa impuna constrangeri, sau sa exercite presiuni de orice alta natura in scopul obtinerii de favoruri de natura sexuala.
Salariatii, care vor fi autorii dovediti ai unor fapte prevazute mai sus, vor fi sanctionati conform prevederilor art.20, respectand procedura stabilita la art. 22 din prezentul regulament.

Art.22. – Dreptul de aparare al salariatilor

a)    La individualizarea sanctiunii disciplinare se va tine seama de cauzele si gravitatea abaterii disciplinare, imprejurarile in care aceasta a fost savarsita, gradul de vinovatie si consecintele abaterii, comportarea generala in serviciu a salariatului, precum si de existenta in antecedentele acestuia a altor sanctiuni disciplinare care nu au fost radiate, in conditiile prevazute de lege.
b)    Sanctiunea disciplinara nu poate fi aplicata decat dupa cercetarea prealabila a faptei imputate si dupa audierea salariatului. Audierea salariatului trebuie consemnata in scris, sub sanctiunea nulitatii.
c)    Refuzul salariatului, de a se prezenta la audiere sau de a semna o declaratie privitoare la abaterile imputate se consemneaza intr-un proces verbal. in astfel de cazuri sanctiunea poate fi aplicata.
d)    Acelasi procedeu se va aplica si in cazul personalului care refuza sa se prezinte in vederea audierii.
e)    Sanctiunile disciplinare se aplica potrivit legii.
f)    Salariatul nemultumit de sanctiunea aplicata se poate adresa tribunalului, solicitand anularea sau modificarea dupa caz, a ordinului sau dispozitiei de sanctionare.
g)    Daca s-a dovedit nevinovatia persoanei sanctionte, persoanele cu rea credinta care au determinat aplicarea sanctiunii disciplinare, raspund disciplinar, material, civil si dupa caz penal.

                                          CAPITOLUL V

OBLIGATIILE CONDUCERII

Art.23.- Obligatiile conducerii societatii

Conducerea societatii in vederea bunei desfasurari a activitatii se obliga:
–    Sa puna la dispozitia salariatilor spatiu de lucru cu dotari, mijloace materiale si de lucru necesare asigurarii unor conditii corespunzatoare de munca pentru atingerea standardelor de performanta cerute indeplinirii sarcinilor ce-i revin fiecaruia;
–    Sa urmareasca periodic modul in care dotarea compartimentelor de munca este realizata, in raport de cerintele si specificul fiecarei activitati;
–    Sa organizeze activitatea salariatilor tinand cont de strategia de dezvoltare, precizand prin fisa postului atributiile fiecaruia in raport de studiile, pregatirea profesionala si specialitatea acestora, stabilind in mod corect si echitabil volumul de munca al fiecaruia;
–    Sa raspunda pentru legalitatea si oportunitatea dispozitiilor date subalternilor, atat in cadrul societatii cat si in afara acesteia;
–    Sa organizeze periodic forme de instruire si formare profesionala in raport de realizarea si calitatea muncii fiecarui salariat, indiferent de nivelul sau natura studiilor avute;
–    Sa sprijine si sa stimuleze initiativa si capacitatea profesionala a salariatilor;
–    Sa asigure conditiile necesare aplicarii dispozitiilor legale in vigoare referitoare la securitatea muncii si prevenirea incendiilor, timpul de lucru si de odihna, acordarea drepturilor pentru munca prestata;
–    Sa plateasca drepturile salariale la termenele si in conditiile stabilite.
–    Sa creeze conditii de prevenire si inlaturare a tuturor cauzelor sau imprejurarilor care pot produce pagube patrimoniului societatii.

Art.24. – Obligatiile salariatilor

Salariatii au indatorirea:
a)    Sa isi indeplineasca cu profesionalism, loialitate, corectitudine si in mod constiincios indatoririle de serviciu si sa se abtina de la orice fapta care ar putea sa aduca prejudicii societatii;
b)    Sa se abtina de la exprimarea sau manifestarea convingerilor lor politice in exercitarea atributiilor ce le revin;
c)    Sa raspunda, potrivi legii, de indeplinirea atributiilor ce le revin din functia pe care o detin, precum si a atributiilor ce le sunt delegate;
d)    Sa se conformeze dispozitiilor date de sefii carora le sunt subordonati direct, cu exceptia cazurilor in care apreciaza ca aceste dispozitii sunt ilegale;
e)    Sa pastreze secretul de stat si secretul de serviciu in conditiile legii;
f)    Sa pastreze confidentialitatea in legatura cu faptele, informatiile sau documentele de care iau cunostiinta in exercitarea functiei;
g)    Sa nu solicite sau sa accepte, direct sau indirect, pentru ei sau pentru altii, daruri sau alte avantaje.
h)    Sa isi perfectioneze pregatirea profesionala fie in cadrul societatii, fie urmand cursuri de perfectionare organizate in acest scop;
i)    De a lucra in societate cel putin cinci ani de la terminarea unei forme de instruire, specializare sau perfectionare cu o durata mai mare de trei luni, in tara sau in strainatate;
j)    Sa se conformeze programului de lucru al societatii;
k)    Sa anunte, personal sau prin alta persoana, conducerea societatii situatia in care, din motive obiective ori din cauza imbolnavirii absenteaza de la serviciu, in cursul zilei in care are loc absenta, sau in cel mult 24 de ore;
l)    Sa aiba o atitudine demna si corecta, respectuoasa, dand dovada de initiativa, creativitate, spirit constructiv, prezenta de spirit, capacitate decizionala operativa, diplomatie;
m)    Sa aduca la cunostinta sefilor ierarhici orice neregula constatata, abateri sau greutati in munca;
n)    Sa aiba o comportare corecta si demna in cadrul relatiilor de serviciu, sa-si ajute colegii sau colaboratorii in aducerea la indeplinire a obligatiilor de serviciu si sa se suplineasca in cadrul specialitatii lor;
o)    Sa se prezinte la serviciu in tinuta decenta, sa faca si sa mentina ordinea si curatenia la locul de munca, conform sarcinilor ce-i revin prin fisa postului;
p)    Sa fumeze numai in spatiile special amenajate;
q)    Sa cunoasca si sa respecte politicile de securitate si protectia muncii si de prevenire si stingere a incendiilor;
r)    Sa nu utilizeze timpul de lucru in scopuri personale;
s)    Sa aduca la cunostinta superiorului ierarhic orice abatere de la prevederile prezentului regulament savarsita de alti salariati, sau, vizitatori ai societatii;
t)    Sa respecte in totalitate prevederile prezentului regulament si sa pastreze confidentialitatea privind continutul acestuia.

                             CAPITOLUL VI

DISPOZITII FINALE

Art.25- Masuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului de ordine interioara:

Prezentul Regulament de ordine interioara a fost aprobat de catre reprezentantii salariatilor.
Acest regulament va fi adus la cunostinta sub semnatura, fiecarei persoane.
Persoanele numite sau nou angajate nu-si pot incepe activitatea decat dupa ce au semnat ca au luat la cunostinta de continutul acestui regulament, prin grija Compartimentului Resurse Umane.
Prezentul Regulament de Ordine Interioara al societatii intra in vigoare de la data de ……… .

CONDUCEREA,                                                                                                     REPREZENTANTII   SALARIATILOR,

 

sursa.http://legislatiamuncii.manager.ro