0720 577 756 contact@exfin.ro

Schimbare denumire

Denumirea persoanei juridice, cel mai puternic atribut de identificare al societatii, este element obligatoriu la infiintarea acesteia si se stabileste prin actul constitutiv.

Denumirea societatii este adesea aleasa in considerarea activitatilor pe care firma le desfasoara, aspect care poate conduce in timp la modificarea denumirii in functie de transformarile obiectului de activitate.

Documente necesare pentru înregistrarea în registrul comerţului a menţiunii privind modificarea denumirii unui profesionist1:

1. Cererea de înregistrare (original);
2. Dovada verificării disponibilităţii şi a rezervării firmei (original);
3. Dacă este cazul, acordul pentru utilizarea denumirii, prevăzut de art. 39 din Legea nr. 26/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare (copie);
4. Actul modificator al actului constitutiv (hotărârea adunării generale a asociaţilor acţionarilor/decizia asociatului unic sau actul adiţional la actul constitutiv, original);
5. Certificatul de înregistrare şi, după caz, anexa/anexele (original*);
6. Actul constitutiv actualizat;
7. Dacă este cazul: – Declaraţia-tip pe propria răspundere semnată de asociaţi sau de administratori din care să rezulte, după caz, că: • persoana juridică nu desfăşoară, la sediul social sau la sediile secundare, activităţile declarate, o perioadă de maximum 3 ani (model 1 – original); • persoana juridică îndeplineşte condiţiile de funcţionare prevăzute de legislaţia specifică în domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protecţiei mediului şi protecţiei muncii pentru activităţile precizate în declaraţia-tip (model 2 – original). – Avizele prealabile prevăzute de legile speciale (original); – Împuternicire specială (în formă autentică), avocaţială sau delegaţie pentru persoanele desemnate să îndeplinească formalităţile legale (original).
8. Dovezile privind plata taxelor/tarifelor legale.
          taxe de registru;
          tariful de publicare în Monitorul Oficial, Partea a IV-a.
* certificatul şi anexa/anexele vor fi predate în original în momentul prezentării comerciantului în vederea ridicării certificatului de înscriere de menţiuni şi a celorlalte documente, procedându-se la anularea lor prin grija personalului ORCT.
Excepţie face situaţia în care, la momentul cererii, comerciantul optează pentru eliberarea documentelor prin poştă sau e-mail, în acest caz originalele fiind predate odată cu depunerea dosarului.
NOTĂ:
 Copiile de pe actele doveditoare vor fi certificate pentru conformitate cu originalele sub semnătură, cu menţionarea în clar a numelui, de către persoanele care, potrivit legii, pot întocmi şi semna cererea.
În cazul persoanelor fizice sau juridice nerezidente, actele se depun în original sau copii certificate şi traducerea realizată de un traducător autorizat a cărui semnătură să fie legalizată de un notar public.
 Soluţionarea cererii revine în competenţa directorului oficiului registrului comerţului de pe lângă tribunal şi/sau persoanei sau persoanelor desemnate care poate/pot dispune administrarea şi a altor acte doveditoare decât cele enumerate.
 Redactarea actelor, obţinerea autentificării sau, după caz, darea de dată certă, acordarea de îndrumări pentru completarea corectă a cererii de înregistrare pot fi efectuate, contra cost, prin serviciile de asistenţă din cadrul oficiului registrului comerţului de pe lângă tribunal.

Tarif 149 LEI